Samenwerking

Lokaal samenwerkingsverband met 5 gemeentebesturen uit de regio, die statutair vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van vzw Levedale.

Levedale is lid van het Vlaams Welzijnsverbond
(= werkgeversorganisatie)

Levedale is ook aangesloten bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Door middel van overleg wordt binnen dit samenwerkingsverband gewerkt aan een betere uitbouw van de zorg in de regio.

 

Levedale maakt deel uit van een netwerk van kleinschalige, pluralistische voorzieningen en diensten dat o.a. op vlak van vorming samenwerkt, onder de naam: Het Trustnet

Historiek

vzw Levedale zag eind 1974 het levenslicht. In die tijd was er immers grote nood aan opvang en begeleiding voor personen met een verstandelijke beperking. Vijf gemeentebesturen stonden destijds aan de wieg: Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Merchtem en Grimbergen. Zij zijn nog steeds, naast een aantal private beheerders, statutair vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

In 1976 kocht de vzw een groot landhuis aan in het domein 'Neromhof' te Wolvertem. Eerst was er plaats voor 27 "werkbekwame" bewoners. Vanaf 1981 mocht Levedale ook 13 "niet-werkbekwame" bewoners opnemen.

Door de jaren heen breidde dat aantal verder uit en werden belangrijke inspanningen geleverd om het wonen in Levedale comfortabeler te maken. In 1997 werd een nieuwbouw (met 14 individuele kamers) voor het "tehuis werkenden" gerealiseerd op de site te Wolvertem. De bewoners van het "tehuis niet-werkenden" kregen na grote verbouwingswerken ook hun eigen individuele kamer of studio.

In januari 2008 breidde de opnamecapaciteit van Levedale uit met 12 plaatsen in het "tehuis niet-werkenden". Die uitbreiding was nodig omdat de vraag naar bijkomende opvangplaatsen in de regio groter werd. De 12 nieuwe bewoners verbleven tot juni 2022 in Grimbergen (op de site van Sint-Alexius) en zijn dan kunnen verhuizen naar de nieuwbouw in Merchtem.

Eind 2008 kreeg Levedale van de overheid voor het eerst één erkenning voor het opstarten van een initiatief "beschermd wonen".

In 2010 zijn 5 bewoners zelfstandiger gaan wonen in de dorpskern van Merchtem.

In 2014 zijn we gestart met een nieuw project in Steenhuffel.  Hier kunnen 8 personen terecht.

Momenteel begeleiden we ook een18-tal externe cliënten.

Onze Visie

bestaat uit vijf pijlers

De cliënt staat centraal

De cliënt en zijn zorgvraag staat centraal.  We hebben in de eerste plaats oog  voor de noden en wensen van de cliënt.  We voelen ons betrokken en willen onze cliënten ‘zorgzaam’ ondersteunen.

We geven zoveel mogelijk de regie aan de persoon met een beperking over zijn leven.  Hij krijgt de mogelijkheid om vorm en inhoud aan zijn leven te geven, rekening houdend met zijn ontwikkeling en draagkracht.  We zoeken een evenwicht tussen ruimte geven en houvast bieden.   Waar het kan, willen we de cliënt laten schitteren in zijn eigenheid.  We moeten de cliënt  ‘durven loslaten’.  Onze cliënten krijgen de kans om ervaringen op te doen, wat ook inhoudt dat ze kunnen en mogen falen.

Omgang en sfeer

Er is ruimte voor humor en ambiance.  Humor die goed afgestemd is, heeft een relativerend effect en kan de spanning breken.  Humor en samen lachen schept vertrouwen.

We willen dat je ‘jezelf kan zijn’, dit draagt bij tot je geluk.

We willen met iedereen samenwerken op basis van Vertrouwen.  Waar er verbinding is, kan iets mooi groeien. Daarnaast geloven we in de kracht van enthousiasme.  Enthousiasme raakt je en  werkt aanstekelijk.

Levedale staat gekend voor een gemoedelijke en familiale sfeer en dit willen we zo houden. Er is geen strakke hiërarchie, we vertrekken vanuit een houding van gelijkwaardigheid.

Samen sterk

We geloven in de methode van ‘Waarderend coachen’.  We focussen niet op tekortkomingen of beperkingen, maar op sterktes en mogelijkheden. Waar het kan proberen we de talenten van onze medewerkers te benutten, zeker wanneer dit ten goede komt van onze cliënten.

We zetten in op verbindende of geweldloze communicatie. Probeer respectvol te communiceren wat je wenst of verlangt, in plaats van te verwijten of te oordelen.  Hierdoor kan de andere zich beter afstemmen op wat jij nodig hebt.

Er is ruimte voor dialoog en inspraak.  We willen eerlijk en open communiceren, zo duidelijk mogelijk.

Vernieuwen

We worden geconfronteerd met heel wat vernieuwing in onze sector. Dit vraagt van ons  een open geest en flexibiliteit.  We evolueren van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde  werking.  De cliënt bepaalt mee de inhoud van zijn zorg en welke middelen ingezet worden.

We hebben een ‘proactieve’  houding  : we nemen regelmatig de tijd om rustig na te denken over de toekomst.  We nemen onze verantwoordelijkheid en durven nieuwe wegen in te slaan op basis van nieuwe behoeften.

Bruggen bouwen

We werken multidisciplinair en afdelingsoverschrijdend. We nodigen externe deskundigen uit die ons kunnen helpen en zijn ook bereid kennis of expertise te delen met anderen.

We willen het gevoel geven dat “Iedereen welkom is” in Levedale.  Familie en vrienden  zijn voor ons belangrijke partners en dragen bij tot het sociaal welzijn van onze cliënten.  Zij kunnen nog een actieve rol spelen binnen het netwerk van onze bewoner of cliënt.  Ook willen we inzetten op een duurzame vrijwilligerswerking.  Vrijwilligers zijn een toegevoegde waarde.

‘Community Building’ :  waar het kan, willen we samenwerken met de buurt en omgeving.  We willen met Levedale en onze cliënten "een actieve rol opnemen in de maatschappij".  We proberen een ruim netwerk uit te bouwen en samen te werken met gemeentebesturen, scholen, reguliere diensten, verenigingen en organisaties, geestelijke gezondheidszorg,…

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be